Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

07.06.2013

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO RP  

Budżet obywatelski

Pogromców Bazgrołów


Kraków, dn. 9.02.2017 r.

Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie

Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie dzielnice I do VII.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie dla dzielnic I do VII w 2017r".

- Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „PAKO” Eugeniusz Milko ul. Siewna Nr 4, 58-573 PIECHOWICE prowadzący działalność pod nazwą : „PAKO” Eugeniusz Milko (adres zakładu: jak wyżej.

Pracownicy w/wym. firmy posiadają upoważnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w dzielnicach I do VII w 2017r

- wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.
Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń , celem wykonania pomiarów elektrycznych

Uwaga: W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmę. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów

Dyrektor ZEO w Krakowie
Tadeusz Czarny
Kraków, dn. 9.01.2017 r.


Szanowni Państwo

od 1 stycznia 2017 roku Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przejął sprawy dotyczące wydawnia decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Kraków, dn. 8.11.2016 r.

ZEO – DN –  6.45/5/2016

Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami ( szkolenie okresowe co 5 lat ), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21 i 22 listopada 2016 r. (16 godzin, szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu drogą elektroniczną na adres e-mail: zmazur@zeo.krakow.pl podając Nazwisko i Imię oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika szkolenia. Informacje pod numerem telefonicznym: (12) 410 07 05.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu: http://zeo.krakow.pl/pliki/informacja_o_szkoleniu_BHP_XI_2016.pdfKraków, dn. 15.09.2016 r.

ZEO – DN –  6.45/4/2016

Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami ( szkolenie okresowe co 5 lat ), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2016 r. ( szkolenie dwudniowe ) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu drogą elektroniczną na adres e-mail: ksieron@zeo.krakow.pl podając Nazwisko i Imię oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika szkolenia. Informacje pod numerem telefonicznym: (12) 410 07 05.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu: http://zeo.krakow.pl/pliki/informacja_o_szkoleniu_BHP_IX_2016.pdfKraków, dn. 05.08.2016 r

.
Informacja w sprawie dofinansowania w 2017 r. prac przy obiektach zabytkowych ze środków NFRZK
 

Skan pisma w załączeniu http://zeo.krakow.pl/pliki/Dofinansowanie_z_NFRZK.pdf


Kraków, dn. 30.06.2016 r

.
Szanowni Państwo Dyrektorzy
 

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.04.2015 r.

Przy zgłaszaniu zadań /zakupów inwestycyjnych proszę o uwzględnienie wytycznych umieszczonych przez Wydział Edukacji na Portalu Edukacyjnym w zakładce Aktualności http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/1584,1812,0,kategoria,aktualnosci.html

oraz Finanse http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/1584,1821,0,kategoria,finanse.htmlKraków, dn. 30.05.2016 r.

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o.
30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12
NIP: 677-21-94-473, REGON: 356537106 Sekretariat: (12) 421-34-55 fax: (12) 421-34-66 www.cmp.krakow.pl, e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 28.07.2016r.i 29.07.2016 r. nasza placówka przy ul. Komorowskiego 12 będzie nieczynna w związku organizacją Światowych Dni Młodzieży w Polsce. We wskazanych powyżej dniach uroczystości będą odbywały się na Błoniach Krakowskich w obrębie lokalizacji naszej placówki. W związku z powyższym wystąpią duże ograniczenia w komunikacji wręcz z niemożliwością dotarcia do Centrum.
Wychodząc naprzeciw naszym klientom chcemy zapewnić w tym okresie dostęp do pilnych badań kontrolnych i wstępnych w naszej placówce przy ul. Olszańskiej 5, III piętro pok. 309(rejestracja).

Kraków, dn. 04.04.2016 r.

ZEO – DN –  6.45/3/2016

Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami ( szkolenie okresowe co 5 lat ), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. ( szkolenie dwudniowe ) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu drogą elektroniczną na adres e-mail: ksieron@zeo.krakow.pl podając Nazwisko i Imię oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika szkolenia. Informacje pod numerem telefonicznym: (12) 410 07 05.Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu: http://zeo.krakow.pl/pliki/informacja_o_szkoleniu_BHP_IV_2016.pdf

Kraków, dn. 23.12.2015 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Kierownicy
przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, wychowawczo-oświatowych i
opiekuńczych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
 
 
dotyczy:    Badań   profilaktycznych   pracowników    samorządowych   placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w 2016 roku.

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w okresie od dnia 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. podmiotem wykonującym badania profilaktyczne pracowników samorządowych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków będzie nadal Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o.

1. Badania dla pracowników placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Dzielnic od I do XIII Miasta Krakowa będą nadal wykonywane w placówce Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie.

2. Badania dla pracowników placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Dzielnic od XIV do XVIII Miasta Krakowa będą nadal wykonywane w placówce Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.

W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacje odnośnie warunków przeprowadzania badań profilaktycznych w 2016 roku.

Załącznik 1

Załącznik 2

Kraków, dn. 30.10.2015 r.Wg rozdzielnika
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że wszelkie prace remontowe realizowane ze środków własnych placówek, które wymagają sporządzenia protokołu odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego winny być zgłaszane przed ich rozpoczęciem do Dyrektora ZEO w celu przydzielenia inspektora.

Równocześnie ZEO w Krakowie uprzejmie informuje, że
w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015r., został dodany przepis art. 29 ust. 4, cyt.: „Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków”.

Natomiast od dnia 15 września 2015r. ww. zapis art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane uległ zmianie i aktualnie brzmi, cyt.:
„Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1
-   przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”


Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu:http://zeo.krakow.pl/pliki/pismo_zmiany_w_ustawie_Prawo_budowlane.pdfKraków, dn. 30.10.2015 r

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI NOWE PLIKI !!!!!!
Kraków, dn. 17.04.2015 r.


Dyrektorzy Placówek Oświatowych w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami ( szkolenie okresowe co 5 lat ), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.


Szkolenie odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2015 r. ( szkolenie dwudniowe ) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.plZ poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu:http://zeo.krakow.pl/pliki/informacja o szkoleniu IV 2015.pdf


Kraków, dn. 10.04.2015 r.


Szanowni Państwo


W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, został wprowadzony NOWY WZÓR SKIEROWANIA na badania lekarskie, który dostępny jest w lokalizacji: http://zeo.krakow.pl/pliki/Skierowanie_na_badania_lekarskie_NOWE.pdf


Jest to jedyny obowiązujący wzór skierowania respektowany przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., w związku z czym prosimy o jego stosowanie.

Udostępniamy Państwu także informacje pomocnicze do wypełniania skierowania na badania profilaktyczne opracowane przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. http://zeo.krakow.pl//pliki/Informacje_pomocnicze.pdfZ poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 9.12.2014 r.


Szanowni Państwo


Ze względu na telefony od przesiębiorców, ze na naszej stronie widnieją jeszcze stare wzory formularzy, poniżej zamieszczam adres pod którym można znaleźć nowe formularze dotyczące pomocy de minimis.
http://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php


Bogumiła Drabczyk
Główny Specjalista ZEO w Krakowie
12 617-88-08


Kraków, dn. 9.12.2014 r.Dział Remontów: sprawozdanie dla placówek w 2015 r.


Kraków, dn. 03.12.2014 r.


Zaktualizowany został wykaz pracowników ZEO w budynku przy ul. Ułanów. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami!


Kraków, dn. 18.07.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Sekcja Socjalna informuje, że do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, zawartej pomiędzy stronami w dn. 7. kwietnia 2014, przystąpił w dn. 7. lipca br. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 – w załączeniu deklaracja przystąpienia

Równocześnie informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 ul.Czarnogórska 14, poszerzył zakres wspólnej działalności socjalnej.


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dnia 2014.06.12


Szanowni Państwo Dyrektorzy placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.


Dot. Planowania wydatków inwestycyjnych do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 i do projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2347/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.08.2013 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, zwraca się z uprzejma prośbą o przekazanie do tutejszego Zespołu w formie pisemnej oraz dodatkowo elektronicznie na adres awegrocka@zeo.krakow.pl informacji o planowanych do zgłoszenia na rok 2015 i lata następne zadaniach inwestycyjnych.

Informacje na temat planowanych inwestycji należy składać tylko w formie tabelarycznej według załączonego wzoru.

Równocześnie prosimy o złożenie zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2014.

Dodatkowo informujemy, że zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych nie zaliczanych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3 500 zł określonej w art.16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 74 poz 397 z późn. zmianami) a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej Ustawie. Nadmieniamy, że do zakupów inwestycyjnych nie zalicza się m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych itp.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Kraków, dn. 17.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Przesyłamy Państwu w załączeniu pismo Dyrektora ZEO w Krakowie w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w placówkach oświatowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i podjęcie stosownych działań.


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła dodatkową informację do pisma nr: ZEO-GK.0114.23.2014 z dnia 13.06.2014 r. dotyczącą pkt. 6: Zasady obowiązują również w przypadku § 4700.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


Kraków, 11.06.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


W załączeniu przedstawiamy Umowę o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, podpisaną przez wszystkie strony. Oryginał Umowy znajduje się w siedzibie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Fatimska 8 – sekcja socjalna.
Prosimy o wydrukowanie Umowy i pozostawienie kserokopii w aktach placówki.


UMOWA


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dn. 04.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy placówek oświatowych
Obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Uprzejmie prosimy, o zapoznanie się z załączonym poniżej pismem Pana Stanisława Dziedzica - Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK w sprawie dofinansowania w 2015 roku prac przy obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.


Link: PISMO


Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30.05.2014 r.


Szanowni Państwo


W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w przyporządkowaniu pracowników ZEO do pokoi (w budynku przy ul. Ułanów). Zmiany dotyczyły działów Organizacyjnego, Prawników, Planowania, Wynagrodzeń i Księgowości Przedszkoli.

Aktualny wykaz osób i numerów telefonów znajduje się TUTAJ.


Kraków, dn. 26.05.2014 r.


Szanowni Państwo


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż w wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 EUR, dotyczącego zadania "Dostawa materiałów biurowych do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie”, została wybrana oferta firmy: ProOffice.net, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33a. Wybrana oferta jest ważna, spełnia wymogi formalne ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonawca złożył ofertę o najniższej cenie.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie
Kraków, dn. 22.05.2014 r.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 maja 2014 roku ulega zmianie miejsce obsługi zadania pn.: "DOFINANSOWANIE KOSZTóW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKóW", które teraz będzie prowadzone w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 8, budynek C, I piętro, pokój nr 2.
 
tel. kontaktowy: (012) 641-44-75, 641-44-76, 641-44-78  wew. 301
 
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy,
 
Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 13.05.2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów biurowych" - Postępowanie poniżej 30 000 euro na realizację zamówienia publicznego.

Kraków, dn. 15.04.2014 r.

ZEO – DN – 6.1635/2/14Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK


Kraków, dn. 11.04.2014 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Wyjaśnienie do pisma z dn. 31.03.2014 znak: ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie wyjaśnia, że informacja, która ukazała się na naszej stronie internetowej w piśmie ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014 z dn. 31. marca, w związku z umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, tj. "W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji" dotyczy placówek samodzielnych, które będą mogły przystąpić do wspólnego gospodarowania w chwili ukazania się Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. W/w. zarządzenie będzie określało zakres obsługi placówek samobilansujących przez ZEO.

Zainteresowane strony informujemy, że Zarządzenie Prezydenta Miasta jest w trakcie procedurowania.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 31.03.2014 r.

Znak: ZEO/GP-6.1510/FS/139/2014


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Uprzejmie informuję, że na postawie art. 9 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dn. 4. marca 1994 r. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną. W związku z powyższym, została przygotowana Umowa (w załączeniu), dla tych z Państwa, którzy wyrażą wolę na ww. wspólną działalność, w wybranym zakresie.

Umowa daje możliwość wspólnego prowadzenia działalności socjalnej w trzech częściach funduszu:

 • 1) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc socjalną (tylko dla placówek obsługiwanych księgowo przez ZEO),
 • 2) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc mieszkaniową (wszystkie placówki),
 • 3) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (wszystkie placówki).

Chęć wspólnego gospodarowania i jego zakres, potwierdzają Państwo wypełniając i podpisując załącznik do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej. Podpisane przez Państwa deklaracje, będące jednocześnie potwierdzeniem podpisania Umowy, należy zwrócić do siedziby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Fatimska 8 pokój nr 9 w terminie do 4. kwietnia br. Po zebraniu deklaracji od wszystkich Pracodawców, którzy wyrażą chęć podpisania Umowy, do każdego z Państwa zostanie dostarczony komplet dokumentów, tj. Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami (podpisami Stron Umowy).

W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji.

Warunkiem podpisania Umowy przez Pracodawców jest zgoda zakładowych organizacji związkowych. Informujemy, że podczas uzgadniania warunków proponowanej Umowy i Regulaminów, będących załącznikami nr A, B, C ww. Umowy, Zespół Ekonomiki Oświaty uzyskał zgodę przedstawicieli niżej wymienionych Związków Zawodowych,– dla wszystkich Pracodawców:

 • 1. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Podgórze
 • 2. KMPO NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Krakowie
 • 3. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Śródmieście
 • 4. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Krowodrza
 • 5. ZNP Oddział Nowa Huta
 • 6. ZNP Oddział Śródmieście
 • 7. ZNP Oddział Podgórze
 • 8. ZNP Oddział Krowodrza
 • 9. MZZPAO "Oświata"

Jednocześnie informujemy, że numery kont, na które powinni Państwo przekazywać określone Umową odpisy socjalne (w ramach wybranego zakresu wspólnej działalności socjalnej), wskazane winny być w § 5 pkt 2. W związku z koniecznością otwarcia nowych rachunków bankowych w ww. celach, zostaną one podane do Państwa wiadomości w terminie do 15. maja br.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikami sekcji socjalnej ZEO:

 • mailowo: socjalny@zeo.krakow.pl
 • telefonicznie: 12-641-44-74 wew. 311,338,339,310,315,363.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowiepismo przewodnie do Umowy

Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej

zał. nr A Umowy

zał. nr B Umowy

zał. nr C Umowy

zał. nr D Umowy

20.3.2014Szanowni Państwo,


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o zamówieniu usługi (postępowanie poniżej 14 000 euro na realizację zamówienia publicznego pn:


Szkolenia wspierające rad pedagogicznych w zakresie wykorzystania metodologii edukacyjnej wartości dodanej (EWD) oraz jakościowych metod analizy wyników egzaminów zewnętrznych


została wybrana oferta : Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Eurokreator" Anna Kunaszyk.


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


10.3.2014Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie poniżej 14000 euro.


7.3.2014Informacja o pracach nad zmianami (Dział Socjalny).


17.2.2014Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w dziale Pliki Do Pobrania pojawiła się zaktualizowana lista rankingowa wykonawców na usuwanie awarii w placówkach oświatowych w Krakowie.


12.2.2014Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty".

 • Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków prowadzący działalność pod nazwą : ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski (adres zakładu: jak wyżej.
 • Dla Dzielnic VIII do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska prowadząca działalność pod nazwą : „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska 59-400 Jawor ul. Legnicka 11 (adres zakładu: jak wyżej.
wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń również w godzinach wieczornych, celem wykonania pomiarów natężenia oświetlenia

Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmy. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny


Kraków, dnia 05 lutego 2014 r.

ZEO–DN–6.1635/1/14.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem

Tadeusz Czarny


5.02.2014Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Informujemy, że w 2014 roku Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ponownie zapewnia Państwu bezpłatny dostęp do systemów informacji prawnej LEGALIS oraz LEX.

Zasady logowania oraz kody dostępu zostały przesłane indywidualnie do każdego z Państwa w formie papierowej (przez Dzienniki Podawcze Zespołu).

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym ZEO w Krakowie pod numerem telefonu: 12-617 88 48.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30 grudnia 2013 roku

ZEO.DN-1.0114.398.13Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Kierownicy

przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, wychowawczo-oświatowych i opiekuńczych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. miejscem wykonywania badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków jest:


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie
Kraków, dnia 2013-06-19

L.dz. ZEO-DR.1.0114/ /13Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.


Dot. Planowania wydatków inwestycyjnych do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 i do projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Zgodnie z aktualną Instrukcją planowania wydatków w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, zwraca się z uprzejma prośbą o przekazanie do tutejszego Zespołu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres awegrocka@zeo.krakow.pl informacji o planowanych do zgłoszenia na rok 2014 i lata następne zadaniach inwestycyjnych, zawierających m.in:

 • nazwę zadania
 • zakres rzeczowy zadania ( powierzchnia)
 • planowane wydatki w poszczególnych latach z zaznaczeniem wysokości kwoty na projekt, budowę , pierwsze wyposażenie
 • stan przygotowania ( koncepcja, ULICP, opracowania dokumentacji, pozwolenia na budowę).

Proszę przy zgłaszaniu podać ww dane, są one niezbędne do zakwalifikowania zadania i wypisanie go na listę.

Równocześnie prosimy o złożenie zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2013.

Dodatkowo informujemy, że zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych nie zaliczanych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3 500 zł określonej w art.16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Z 2011r. Nr 74 poz 397 z późn. zmianami ) a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej Ustawie. Nadmieniamy, że do zakupów inwestycyjnych nie zalicza się m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych itp.


Otrzymują:

1 x wszystkie placówki obsługiwane przez ZEO

1 x a/a
Kraków, dnia 29 maja 2013 r.

ZEO – DN – 6.1635/2/13.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2013 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.plZ poważaniem,

Tadeusz CzarnyKraków, dn. 28 maja 2013 r.

Szanowni Państwo,

 
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie uprzejmie informuję, iż z dniem 28 maja br. Pani mec. Luiza Syfert będzie przyjmować strony w pokoju nr  35  przy ul. Ułanów 9.
Zmianie ulega także numer telefonu i obecnie obowiązujący jest: (012) 617 - 88 - 35
Równocześnie informujemy, iż godziny pracy Pani mecenas pozostają bez zmian.
 
za powstałe utrudnienia przepraszamy,
 

ZEO w Krakowie
 Kraków, dn. 25 kwietnia 2013 r.Szanowni Państwo,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie uprzejmie informuje, iż Dział Socjalny mieszczący się w ZEO w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 został przeniesiony z drugiego piętra na parter. Mamy nadzieję iż taka zamiana ulatwi i usprawni kontakt bezpośredni z Sekcją Socjalną.

Równocześnie uprzejmie przypominamy, iż Dziennik Podawczy emerytowanych nauczycieli jest nadal na ul. Sokolskiej 13 - w tym zakresie nic nie uległo zmianie.


ZEO w KrakowieKraków, dn. 5 kwietnia 2013 r.Szanowni Państwo,


Informujemy, że Inspektor Nadzoru - Pan Jerzy Masłowski w najbliższym czasie będzie nieobecny w pracy. W chwili obecnej zastępstwo – do odwołania pełni Pani Anna Pieczyrak. (tel. kom. 660 637 202). O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


ZEO w Krakowie
Kraków, dnia 13 marca 2013 r.ZEO – DN – 6.1635/1/13.


Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 3 i 4 kwietnia 2013 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny
Kraków, dn. 06.03.2013 r.Znak: ZEO/GP-6.1510/FS/ 3 /2013
Dotyczy: Umowy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów


Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Kraków


Uprzejmie informuję, iż w roku 2013 nadal istnieje możliwość prowadzenia scentralizowanego ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o dostarczenie wypełnionej i podpisanej umowy do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przy ul. Fatimskiej 8, do pok. 19 w terminie do dwóch dni od jej podpisania, jednak nie później niż do 20 marca 2013 r. ze względu na posiedzenie komisji socjalnej zaplanowane na dzień 21 marca 2013 r.

Po podpisaniu umowy proszę o przelewanie środków finansowych – zgodnie z ustawą z dn. 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – na wskazany w umowie rachunek bankowy oraz przedstawienie w Zespole Ekonomiki Oświaty wykazu osób nauczycieli emerytów i rencistów, na których dokonano odpisu wraz z wysokością naliczonego odpisu na każdego uprawnionego.

Jednocześnie informuję, że regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli scentralizowanego przy ZEO w Krakowie znajduje się na stronie internetowej www.zeo.krakow.pl w zakładce pliki do pobrania.


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny


Załączniki:
- umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli


Link do oryginału pismaKraków 25.02.2013


Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty".

 • Dla Dzielnic I -XIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków prowadzący działalność pod nazwą : ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski (adres zakładu: jak wyżej.
 • Dla Dzielnic XIV -XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: F.H.U. „EL-INSTAL” Bogusław Dziedziak os. Czatkowice 307, 32-065 Krzeszowice prowadzący działalność pod nazwą : : F.H.U. „EL-INSTAL” Bogusław Dziedziak (adres zakładu: jak wyżej.
 • wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów. Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dyrektorów placówek z dzielnic I – XIII prosi się o udostępnienie pomieszczeń również w godzinach wieczornych, celem wykonania pomiarów natężenia oświetlenia


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny

Kraków 07.02.2013


Szanowni Państwo,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że nastąpi jednorazowa zmiana terminów dyżurów pracowników obsługi prawnej ZEO. W poniedziałek (11 lutego) w miejsce kancelarii Koper dyżur będzie pełnić p. Syfert. Z kolei w czwartek (14 lutego) zamiast pani Syfert dyżur będzie pełnić przedstawiciel kancelarii Koper.

Zapraszamy do zapoznania sie z godzinami dyżurów w pozostałe dni.

Kraków 04.02.2013


Szanowni Państwo,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że zakładce Obsługa Prawna umieszczone zostały aktualne godziny dyżurowania i numery telefonów do pracowników obsługi prawnej.


Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami

Kraków 23.01.2013


Szanowni Państwo,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w niu dzisiejszym tj. 23.01.2013 nastapiła przeprowadzka p. J. Stręk zamującej się Działem Sucjalnym. Aktualnie wnioski przyjmowane są w pokuju 16 przy ul. Fatimskiej 8 (bud. A, II pietro) a informacje udzielane pod numerem telefonu (12) 641 44 74 w. 338.

Ponadto nastapiła przepradzka radców prawnych. Szczegóły zostały wprowadzone do wykazu telefonów wewnętrznych.


Za utrudnienia przepraszamy

Kraków 22.01.2013


Szanowni Państwo,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w dniach 23-24 stycznia nastapi przeprowadzka działu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z ulicy Sokolskiej do siedziby ZEO przy ul. Ułanów 9.

Docelowo Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z rejonu Południe zajmie pokoje nr 4, 5 i 6. Numery telefonów do odpowiednich pokoi to 617-88-04, 617-88-05 oraz 617-88-06.


Za utrudnienia przepraszamy

Kraków 3.01.2013

ZEO - DT- 2.2232/ 1 /13


W/g rozdzielnika

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów, Szkół Podstawowych, Przedszkoli,


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o realizacji wydatków remontowych z tytułu prac remontowych (dot. wyłącznie obiektu) w 2012 ze środków pozabudżetowych w terminie do 11.01.2013:

– Rejon Wschód (R.Dz. od XIV do XVIII) pocztą elektroniczną na adres: iwyzga@zeo.krakow.pl
– Rejon Południe (R.Dz. od VIII o XIII) pocztą elektroniczną na adres: mniewiadomska@zeo.krakow.pl
– Rejon Zachód (R.Dz od I do VII) pocztą elektroniczną na adres: iwyzga@zeo.krakow.pl

a do 15 .01.2011 potwierdzenie w formie wydruku– powyższa informacja jest niezbędna do opracowania pełnego sprawozdania z realizacji prac remontowych w obiektach oświatowych dla Wydziału Edukacji UMK.


Uwaga:
– kolumna 3, 4, 5 - prosimy wykazać prace remontowe zapłacone ze środków Rady Rodziców (wg faktur)
– kolumna 6,7, 8 - prosimy wykazać prace remontowe zapłacone (wg faktur) przez sponsorów- osoby prywatne, firmy - / Rada Dzielnicy nie jest sponsorem, środki przyznane przez Radę Dzielnicy są środkami budżetowymi/
– kolumna 3 - kwota wydatków należy ująć: § 4270 - zapłaconą fakturę wystawioną przez wykonawcę lub dot § 4270 +§ 4210 - zapłaconą fakturę wystawioną przez wykonawcę + zakupione materiały i przekazane wykonawcy do remontu lub +§ 4210 - zakupione materiały (np. prace wykonane prze rodziców lub inni) kolumna 4- § 4210 zakupy materiałów do remontu – zakupione materiały do remont
– kolumna 6 - kwota wydatków należy ująć: - prace remontowe zapłacone (wg faktur) przez sponsorów lub - prace remontowe + materiały zapłacone (wg faktur) przez sponsorów kolumna 7 - § 4210 zakupy materiałów do remontu – materiały zapłacone (wg faktur) przez sponsorów

Informacje i wyjaśnienia :
Irena Wyżga – Rejon Wschód ( R.Dz. od XIV do XVIII) tel. 12 641 – 44 – 74 wewn. 358
Małgorzata Niewiadomska - Rejon Południe (R.Dz. od VIII o XIII) tel. 12 641 – 44 – 74 wewn. 358
Irena Wyżga – Rejon Zachód (R.Dz od I do VII) tel. 12 641 – 44 – 74 wewn. 358

--->