Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Kraków, dn. 22.06.2018 r.

Trwa nabór uczestników do projektu „Eko-logiczni”

          100 uczniów z 25 samorządowych szkół podstawowych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz około 250 dzieci z 10 krakowskich przedszkoli weźmie udział w projekcie edukacyjnym Miasta Krakowa "Eko-logiczni". Projekt, do którego nabór właśnie się rozpoczął, jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

          Głównymi celami projektu "Eko-logiczni" są budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów oraz promowanie działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście.

          Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie spędzą wrześniowe soboty w laboratoriach i warsztatach Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Nauczyciele z tej placówki wprowadzą uczestników w świat badań i doświadczeń, służących działaniom proekologicznym. Natomiast na terenie Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie odbędą się zajęcia terenowe w formie ścieżki edukacyjnej, dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na naturalne środowisko.

          W październiku z kolei przedszkolaki wezmą udział w grach i zabawach przygotowanych specjalnie z myślą o nich przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Chemicznych.

          W ramach projektu "Eko-logiczni" odbędzie się też specjalny konkurs. Szczegółowe informacje oraz lista placówek, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej:

http://www.krakow.pl/?dok_id=212347

 

         Wybrane szkoły mają czas na zgłoszenie uczniów do 6 września, przedszkola - do 21 września.

         Łączna wartość projektu to 87 557,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 50 000 tys. zł.


 


Kraków, dn. 20.04.2018 r.


Dotyczy:  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić przedmiot zewnętrzny, który w latach 2019-2020 będzie realizował kompleksową obsługę w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego objęcia Państwa jednostek kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowaną przez firmę zewnętrzną wyłonioną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) w wyżej wymienionym zakresie.".


Dotychczasowa praktyka potwierdza, iż jest to korzystna i oszczędna forma realizacji zadań z zakresu BHP, która obejmuje: szkolenia wstępne i okresowe, sporządzanie protokołów powypadkowych (uczniowie, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), sporządzanie kart wypadku w drodze do pracy lub z pracy (pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), przeglądy BHP, analiza stanu BHP, doradztwo w zakresie BHP, weryfikacja oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostce oświatowej.

W załączeniu przekazujemy Państwu stosowne formularze w celu ich wypełnienia:

Prosimy o przesłanie w formie papierowej wypełnionych przez Państwa formularzy do Sekcji BHP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (Dziennik Podawczy we właściwym Rejonie Obsługi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.


Z poważaniem
Beata Tracka – Samborska
Dyrektor MCOO w Krakowie


Kraków, dn. 12.02.2018 r.


Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dzielnice I do XVIII.  


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług  "Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dla dzielnic I do XVIII w 2018r".


  1. Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „PAKO” Eugeniusz Milko ul. Siewna Nr 4, 58-573 PIECHOWICE prowadzący działalność pod nazwą: „PAKO” Eugeniusz Milko (adres zakładu: jak wyżej).
  2. Dla Dzielnic VIII do XIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Adamczyk 34-114 Brzeźnica, Tłuczeń 184 (adres zakładu: jak wyżej).
  3. Dla Dzielnic XIV do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Olszowski Gołkowice Górne 32, 33-388 Gołkowice (adres zakładu: jak wyżej).

Pracownicy w/wym. firmy posiadają upoważnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w dzielnicach I do XVIII w 2018r  

‑ wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.


Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmę. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Z-ca Dyrektora MCOO w Krakowie
Zbigniew Mazur


Szanowni Państwo

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XC/2369/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miast Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. pod poz. 8849, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się nazwa jednostki na:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Pozostałe dane adresowe oraz określające jednostkę jako stronę - podmiot praw i obowiązków, zachowują swą ważność.

Z poważaniem
Beata Tracka – Samborska
Dyrektor ZEO w Krakowie---> 

>>>>>