Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

07.06.2013

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO RP  

Budżet obywatelski

Pogromców Bazgrołów


Kraków, dn. 12.02.2018 r.


Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dzielnice I do XVIII.  


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług  "Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dla dzielnic I do XVIII w 2018r".


  1. Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „PAKO” Eugeniusz Milko ul. Siewna Nr 4, 58-573 PIECHOWICE prowadzący działalność pod nazwą: „PAKO” Eugeniusz Milko (adres zakładu: jak wyżej).
  2. Dla Dzielnic VIII do XIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Adamczyk 34-114 Brzeźnica, Tłuczeń 184 (adres zakładu: jak wyżej).
  3. Dla Dzielnic XIV do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Olszowski Gołkowice Górne 32, 33-388 Gołkowice (adres zakładu: jak wyżej).

Pracownicy w/wym. firmy posiadają upoważnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w dzielnicach I do XVIII w 2018r  

‑ wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.


Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmę. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Z-ca Dyrektora MCOO w Krakowie
Zbigniew Mazur


Szanowni Państwo

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XC/2369/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miast Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. pod poz. 8849, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się nazwa jednostki na:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Pozostałe dane adresowe oraz określające jednostkę jako stronę - podmiot praw i obowiązków, zachowują swą ważność.

Z poważaniem
Beata Tracka – Samborska
Dyrektor ZEO w Krakowie





Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 2 listopada 2017 roku Dyrektorem Zespołu
Ekonomiki Oświaty w Krakowie jest Pani Beata Tracka - Samborska.

ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 25.09.2017 r.

          
 
 

Z poważaniem


Kraków, dn. 08.08.2017 r.

          
 
W nawiązaniu do pisma z dnia 3 sierpnia 2017 roku Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa Pana Marka Podsiadło (znak: BS-03.3200.25.2017) uprzejmie informuje, że od dnia 1 września bieżącego roku nastąpi przejście na bezgotówkową obsługę placówek oświatowych.

Celem jej wprowadzenia jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz usprawnienie pracy. Założenia tej formy rozliczeń zostały Państwu wstępnie zaprezentowane podczas spotkań w dniach 15, 16 maja 2017 roku. Ogólnie będzie to polegało na:
Jednocześnie zwracam się z prośbą o pełną współpracę z ZEO w zakresie wprowadzanych zmian oraz realizację propozycji sformułowanych przez Pana Skarbnika dotyczących:
 
Renata Stawarz
Główny Księgowy

Kraków, dn. 07.08.2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
          
 
Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a firmą POLKOMTEL Sp. z o.o. zawarta została umowa na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (…).

W związku z powyższym firma POLKOMTEL Sp. z o.o. przejmie świadczenie na rzecz Państwa usług dotychczas dostarczanych przez firmę T-Mobile Polska Sp. z o.o. Uzgodniono, że przeniesienie usług oraz aktywacja w nowej sieci nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Wiąże się to z obowiązkiem wymiany kart SIM w służbowych telefonach komórkowych.

Wymiana kart SIM prowadzona jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9 Dział Organizacyjno - Gospodarczy, pok. 48, tel. 12-617 88 48 lub 660 637 201, w godz. 7-15. Uprzejmie prosimy o odbiór kart osobiście lub przez osoby przez Państwa upoważnione (pisemnie).
 
Małgorzata Mardyła
Dyrektor ZEO w Krakowie

Kraków, dn. 18.05.2017 r.

Panie/Panowie
Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
Gminy Miejskiej Kraków
          
Dotyczy: wzorce umów
 
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że na stronie internetowej zeo.krakow.pl w zakładce „pliki do pobrania”, zamieszczone są ustandaryzowane wzorce umów, opracowane przez obsługującą Zespół Kancelarię Radcy Prawnego – Sławomira Koper.

Nadto w ramach dostępności do programu informatycznego LEX, Legalis, znajdują się przygotowane przez jego autorów i bieżąco aktualizowane, różne inne wzorce dokumentów (w tym i umów) przydatnych do stosowania w codziennej praktyce. 

Zespół rekomenduje bieżące korzystanie ze wskazanych zasobów.        
 
Małgorzata Mardyła
Dyrektor ZEO w Krakowie

Kraków, dn. 9.02.2017 r.

Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
w Krakowie

Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie dzielnice I do VII.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie dla dzielnic I do VII w 2017r".

- Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „PAKO” Eugeniusz Milko ul. Siewna Nr 4, 58-573 PIECHOWICE prowadzący działalność pod nazwą : „PAKO” Eugeniusz Milko (adres zakładu: jak wyżej.

Pracownicy w/wym. firmy posiadają upoważnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w dzielnicach I do VII w 2017r

- wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.
Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń , celem wykonania pomiarów elektrycznych

Uwaga: W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmę. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów

Dyrektor ZEO w Krakowie




Kraków, dn. 9.01.2017 r.


Szanowni Państwo

od 1 stycznia 2017 roku Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przejął sprawy dotyczące wydawnia decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.




Kraków, dn. 05.08.2016 r

.
Informacja w sprawie dofinansowania w 2017 r. prac przy obiektach zabytkowych ze środków NFRZK
 

Skan pisma w załączeniu http://zeo.krakow.pl/pliki/Dofinansowanie_z_NFRZK.pdf



Kraków, dn. 30.10.2015 r.



Wg rozdzielnika
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że wszelkie prace remontowe realizowane ze środków własnych placówek, które wymagają sporządzenia protokołu odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego winny być zgłaszane przed ich rozpoczęciem do Dyrektora ZEO w celu przydzielenia inspektora.

Równocześnie ZEO w Krakowie uprzejmie informuje, że
w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015r., został dodany przepis art. 29 ust. 4, cyt.: „Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków”.

Natomiast od dnia 15 września 2015r. ww. zapis art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane uległ zmianie i aktualnie brzmi, cyt.:
„Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1
-   przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”


Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Scan pisma w załączeniu:http://zeo.krakow.pl/pliki/pismo_zmiany_w_ustawie_Prawo_budowlane.pdf



Kraków, dn. 30.10.2015 r

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI PRZEDSZKOLI NOWE PLIKI !!!!!!


Kraków, dn. 10.04.2015 r.


Szanowni Państwo


W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, został wprowadzony NOWY WZÓR SKIEROWANIA na badania lekarskie, który dostępny jest w lokalizacji: http://zeo.krakow.pl/pliki/Skierowanie_na_badania_lekarskie_NOWE.pdf


Jest to jedyny obowiązujący wzór skierowania respektowany przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., w związku z czym prosimy o jego stosowanie.

Udostępniamy Państwu także informacje pomocnicze do wypełniania skierowania na badania profilaktyczne opracowane przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. http://zeo.krakow.pl//pliki/Informacje_pomocnicze.pdf



Z poważaniem

Tadeusz Czarny
Dyrektor ZEO w Krakowie

Kraków, dn. 17.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Przesyłamy Państwu w załączeniu pismo Dyrektora ZEO w Krakowie w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w placówkach oświatowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i podjęcie stosownych działań.


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła dodatkową informację do pisma nr: ZEO-GK.0114.23.2014 z dnia 13.06.2014 r. dotyczącą pkt. 6: Zasady obowiązują również w przypadku § 4700.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


--->